De werking van 1Gezin 1Plan AanZet ziet er vanaf 2024 anders uit

De hulpvragen voor het team van 1Gezin 1Plan AanZet blijven stijgen en de opdrachten vanuit het Agentschap Opgroeien zien we verder toenemen.  In de dagelijkse praktijk stellen we vast dat we niet aan alle noden kunnen voldoen. Onder leiding van een extern consultant namen we in 2023 onze organisatiestructuur onder de loep.  De missie en visie wordt door onze partners, vertegenwoordigd door de stuurgroep en door onze medewerkers, niet in vraag gesteld. Uit de oefening komen er wel een aantal verbeteracties. 

In dit artikel staan we graag stil bij één van deze verbeteracties:  een oriëntatie in een ondersteuningstraject van 1Gezin 1Plan AanZet.

Iedereen kan bij 1Gezin 1Plan AanZet een hulpvraag stellen.  Tijdens de telefonische aanmelding gebeurt de eerste vraagverheldering.  We gaan na of het gezin woont in ons werkingsgebied en vragende partij is voor een aanmelding. We luisteren naar de hulpvraag, naar wat er reeds geprobeerd is en wie er betrokken is. We gaan na of er werd gedacht aan ondersteuning door een partner uit de brede instap zoals een CLB, CAW of Kind en Gezin.  Alle telefonische aanmeldingen en consultvragen gaan naar het Team Aanmelding en Oriëntatie. Dit team bespreekt de aanmeldingen wekelijks en denkt na over de meest gepaste hulp voor de hulpvraag van het gezin.

Soms zijn hulpvragen helder, is de brede instap betrokken of zijn er andere partners die reeds een traject hebben gelopen met het gezin ifv het verhelderen van de vraag.  Wanneer het duidelijk is wat het coachingsteam van 1Gezin 1Plan AanZet kan betekenen, dan worden deze hulpvragen onmiddellijk naar de gezinscoach en/of eerstelijnspsycholoog doorgestuurd.  Zij gaan hier mee aan de slag.  Voor meer informatie over de werking van de eerstelijnspsychloog en de gezinscoach verwijs ik graag naar onze website. 

Soms lijkt de hulpvraag wel iets voor het coachingsteam van 1Gezin 1Plan AanZet maar is de hulpvraag nog niet helder genoeg, zijn er meerdere hulpvragen en/of meerdere partners betrokken. Of is het niet duidelijk wat het team van 1Gezin 1Plan precies kan betekenen. Dan kan het team Aanmelding en Oriëntatie voorstellen om eerst een oriëntatietraject op te starten. Het oriëntatietraject kan bestaan uit een aantal extra telefonische contacten met het gezin, de aanmelder en de andere partners, een afstemmingstafel, een aantal huisbezoeken,....  En heeft telkens als doel om een helder plan van aanpak op te stellen voor het gezin, de partners rond het gezin en het team van 1Gezin 1Plan AanZet. Eens alle verwachtingen duidelijk zijn voor iedereen dan kan het plan van aanpak doorstromen naar het coachingsteam van eerstelijnspsychologen en gezinscoaches.  Het kan ook zijn dat we samen beslist hebben dat een andere ondersteuning voor de hulpvraag meer geschikt is of dat er geen ondersteuning meer nodig is. 

Je kan dus nooit zelf de vraag stellen naar orientatietraject.  Dit is een inschatting die het Team Aanmelding en Oriëntatie zelf maakt.

Heb je hierover nog vragen? We beantwoorden deze graag via info@1gezin1planaanzet.be